Instrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.  Na stronach BIP znajdują się informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

Główna strona biuletynu składa się z nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą jednostki, menu, oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu wyodrebniona w lewej części okna są stałymi elementami strony. Poprzez wybranie pozycji menu, w głównej części okna wyświetlana jest związana z tą pozycją informacja.

Print option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook