Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Oferta pracy - Pomoc muzealna

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15, ogłasza nabór kandydatów do pracy
na wolne stanowiska - Pomoc muzealna

Wolne miejsca pracy – 2

Wymiar etatu:

•    Pełny wymiar czasu pracy
•    Niepełny wymiar czasu pracy – ¾ etatu

Data publikacji ogłoszenia: 11.08.2016 r.


Termin składania ofert: do 2.09.2016 r.

Warunki pracy na stanowisku:
•    rodzaj umowy – umowa o pracę na zastępstwo
•    godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
•    miejsce wykonywania pracy – ul. Ogrodowa 15, Łódź
•    miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Organizacji Imprez  Muzeum Miasta Łodzi

Opis stanowiska pracy:
•    pilnowanie ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum na wyznaczonym obszarze
•    pomoc przy organizacji oraz obsługa obiektu w czasie wydarzeń organizowanych w Muzeum
•    dbałość o ład, porządek i czystość na ekspozycji
•    dokładne sprzątanie przydzielonego terenu (dotyczy stanowiska w pełnym wymiarze czasu pracy)
•    podczas pilnowania wyznaczonej ekspozycji stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery zwiedzającym oraz odpowiadanie na podstawowe pytania dotyczące muzeum
•    pełnienie funkcji informatora – udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących charakteru i topografii wystaw
•    sprawdzanie biletów zwiedzających

Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie min. średnie
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

Kryteria dodatkowe:
•     wykształcenie wyższe
•     znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
•     zainteresowanie historią i kulturą miasta Łodzi
•     posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności

Umiejętności zawodowe:
•    umiejętność pracy w zespole
•    umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich
•    umiejętności przewodnickie i komunikacji interpersonalnej
•    umiejętność ciekawego opowiadania i zainteresowania odbiorcy przekazywanymi informacjami

Rekrutacja:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Od kandydatów oczekujemy:

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
•    list motywacyjny
•    życiorys – CV – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)"
•    kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie
•    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
•    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
•    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Ogłoszenie jest aktualne: od 11.08.2016 r. do 02.09.2016 r.

Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko pomocy muzealnej” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/254 90 13 lub 42/254 90 32.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego Muzeum Miasta Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach Muzeum przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów. Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty zgromadzone w procesie naboru przechowywane są w Kadrach Muzeum. Na wniosek odrzuconego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone osobie zainteresowanej.


E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum