Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Oferta pracy - Główny Inwentaryzator

Muzeum Miasta Łodzi ogłasza nabór na stanowisko Głównego Inwentaryzatora Kierownika Działu Zbiorów, Dokumentacji i Ochrony Muzealiów.

Nazwa instytucji: Muzeum Miasta Łodzi
Przewidywana nazwa stanowiska: Główny Inwentaryzator – Kierownik działu
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Miasta Łodzi
Termin składania aplikacji: do 14.10.2016 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: listopad 2016 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe kierunkowe
2.    Doskonała znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania muzeów, ewidencjonowania
i zabezpieczania zbiorów
3.    Udokumentowane doświadczenie w muzeum na analogicznym stanowisku, co najmniej 3 lata
4.    Umiejętności kierowania zespołem, podejmowania decyzji pod presją czasu, odporność na stres
5.    Umiejętności budowania i wdrażania strategii działania
6.    Bardzo dobra znajomość mediów a także technik i narzędzi komunikacyjnych,
7.    Otwartość na nowe wyzwania
8.    Umiejętności prezentacyjne, negocjacyjne, interpersonalne
9.    Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole
10.    Bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność
11.    Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach
12.    Obsługa komputera (MS Office, Internet)
13.    Znajomość języka angielskiego
14.    Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku
15.    Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Kryteria dodatkowe:
1.    Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.
2.    Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Obowiązki:
Do obowiązków Głównego Inwentaryzatora będzie należeć sprawowanie opieki nad zbiorami Muzeum w zakresie wyznaczonym obowiązkami Głównego Inwentaryzatora, w tym:
1)    nadzór nad inwentaryzacją zbiorów i ruchem muzealiów;
2)    nadzór nad magazynami muzealiów;
3)    nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów Muzeum na wystawach, w magazynach dzieł sztuki
i pracowniach;
4)    nadzór nad ewidencjonowaniem muzealiów;
5)    prowadzenie kontroli zbiorów;
6)    nadzór nad ruchem muzealiów i prowadzenie stosownej dokumentacji;
7)    nadzór nad procedurą zakupów i przyjmowania darowizn muzealiów oraz przyjmowanie
i zwrot depozytów;
8)    nadzór i koordynacja realizacji kwerend;
9)    współpraca w zakresie digitalizacji zbiorów;
10)    nadzór nad zapisami inwentarza elektronicznego zbiorów, w tym nad dokumentacją wizualną zbiorów w ramach procesu digitalizacji zbiorów;
11)    przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
12)    kierowanie zespołem podległych pracowników
13)    nowe zadania o ogólnym charakterze.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny - własnoręcznie podpisany;
b)    życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
d)    kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
e)    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
f)    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Głównego Inwentaryzatora Kierownika Działu Zbiorów, Dokumentacji i Ochrony Muzealiów” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.

Procedura naboru:

1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum