Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Oferty pracy

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór na stanowiska: Konserwator, Specjalista ds. inwestycji oraz Sprzątaczka.

Nazwa instytucji: Muzeum Miasta Łodzi
Przewidywana nazwa stanowiska: Konserwator
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Miasta Łodzi
Termin składania aplikacji: do 17.03.2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: kwiecień/maj 2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Wymagania niezbędne:
1.    dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuki, specjalność: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej,
2.    co najmniej 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
3.    znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie),
4.    znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel,
5.    dyspozycyjność, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
6.    umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
7.    łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole,
8.    bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność,
9.    etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
10.    umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku
11.    posiadanie obywatelstwa polskiego,
12.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
13.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,
w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości,

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:
1. dyplom innej specjalizacji w konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

Do obowiązków Konserwatora będzie należało:
1)    nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;
2)    nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycji i w magazynach;
3)    nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;
4)    konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:
a)    przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw
i wypożyczeń,
b)    opracowanie programów konserwatorskich,
c)    opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum,
d)    opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych,
e)    opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych,
f)    określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach ich przechowywania i udostępniania,
g)    nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej,
h)    współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju
i za granicą,
5)    przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
6)    nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury Muzeum;
7)    organizowanie zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków;
8)    przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich oraz specjalistycznego wyposażenia pracowni konserwatorskiej.
9)    nowe zadania o ogólnym charakterze.

Sposób aplikacji - wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny - własnoręcznie podpisany;
b)    życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) „
c)    kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe i 5-letni staż pracy;
d)    kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
e)    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
f)    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w języku polskim, w kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Konserwator” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13.

Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

 

Nazwa instytucji: Muzeum Miasta Łodzi
Przewidywana nazwa stanowiska: Specjalista ds. inwestycji
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Miasta Łodzi
Termin składania aplikacji: do 17.03.2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: kwiecień/maj (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji:  
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe (kierunek ekonomia lub prawo będzie dodatkowym atutem).
2.    Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zajmującym się pozyskiwaniem funduszy  zewnętrznych, także unijnych, szczególnie w tzw. „twardych projektach”.
3.    Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych w ramach różnych programów grantowych – krajowych i zagranicznych, także unijnych.
4.    Biegła obsługa komputera (MS Office, w tym Excel, Internet).
5.    Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.
6.    Znajomość ustawy prawo budowlane.
7.    Samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy.
8.    Bardzo dobra komunikatywność.
9.    Umiejętności budowania i wdrażania strategii działania.
10.    Umiejętności prezentacyjne, negocjacyjne, interpersonalne.
11.    Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach.
12.    Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;
13.    Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Kryteria dodatkowe – fakultatywne:
1.    Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania i organizacji muzeów.
2.    Znajomość języka angielskiego.

Do obowiązków Specjalisty ds. inwestycji będzie należało:
1.    nadzorowanie merytoryczne realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie dokumentacji projektowej, w tym:
−    prowadzenie korespondencji z biurami projektowymi,
−    uzyskiwanie uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych w procesie projektowania,
−    przygotowanie umów/porozumień wymaganych w procesie projektowania,
−    przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby przetargów w zakresie usług projektowania i realizacji inwestycji,
2.    sporządzanie korekt do zleceń oraz aneksów do umów,
3.    weryfikacja kompletności dokumentacji projektowej,
4.    weryfikacja i rozliczanie faktur, not księgowych za dokumentację projektową,
5.    analiza możliwości finansowania projektów inwestycyjnych z programów unijnych,
6.    przygotowywanie projektów inwestycyjnych pod kątem zewnętrznych źródeł finansowania: wnioski aplikacyjne, biznes plany, studia wykonalności;
7.    pozyskiwanie środków na realizację projektów inwestycyjnych, finansowanych lub współfinansowanych  ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków  unijnych;
8.    nadzór nad wdrażaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków unijnych;
9.    opracowywanie niezbędnych dokumentów;
10.    przygotowanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektów,
11.    nowe zadania o ogólnym charakterze.

Sposób aplikacji - wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany;
b)    życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
d)    kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
e)    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
f)    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w języku polskim, w kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. inwestycji” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.

Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Sprzątaczka
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Rodzaj umowy: okres próbny
Termin składania ofert: do 10.03.2017 roku . (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Termin rozpoczęcia pracy: marzec/kwiecień 2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)


Warunki pracy na stanowisku:
•    Miejsce wykonywania pracy – ul. Ogrodowa 15; Łódź
•    Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno-Techniczny Muzeum Miasta Łodzi
Opis stanowiska pracy
•    sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek Muzeum Miasta Łodzi
•    zgłaszanie zapotrzebowania na środki dezynfekujące, artykuły chemiczne oraz materiały
i sprzęt do utrzymania czystości w budynku.
•    Przekazywanie informacji o stwierdzonych awariach i uszkodzeniach na terenie obiektów muzealnych
•    Właściwe zabezpieczanie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą
•    dbanie o dobry wizerunek instytucji.

Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie minimum zawodowe
•    niekaralność

Kryteria dodatkowe:
•    Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności

Od kandydatów oczekujemy:
•    systematyczności, dokładności i poprawności wykonywania pracy,
•    organizacji pracy własnej,
•    życzliwości i kultury osobistej

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
a)    list motywacyjny;
b)    życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
c)    kserokopie dokumentów potwierdzające zdobyte wykształcenie

Dokumenty należy dostarczyć osobiście  do Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15; 91-065 Łódź lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni
o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013 lub 42/2549014.

Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
2 Etap - rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum