Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Oferta pracy: konserwator (przedłużona)

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór na stanowisko Konserwatora.

Nazwa instytucji: Muzeum Miasta Łodzi
Przewidywana nazwa stanowiska: Konserwator
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Miasta Łodzi
Termin składania aplikacji:  został przedłużony do 31.03.2017 r.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: kwiecień/maj 2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Wymagania niezbędne:
1.    dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuki, specjalność: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej,
2.    co najmniej 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku ,
3.    znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie),
4.    znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel,
5.    dyspozycyjność, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
6.    umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
7.    łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole,
8.    bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność,
9.    etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
10.    umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku
11.    posiadanie obywatelstwa polskiego,
12.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
13.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,
w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości,

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:

1. dyplom innej specjalizacji w konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

Obowiązki:
Do obowiązków Konserwatora będzie należało:
1)    nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;
2)    nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycji i w magazynach;
3)    nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;
4)    konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:
a)    przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw
i wypożyczeń;
b)    opracowanie programów konserwatorskich;
c)    opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum,
d)    opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych,
e)    opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych,
f)    określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach ich przechowywania i udostępniania,
g)    nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej,
h)    współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju i za granicą,
5)    przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
6)    nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury;
7)    organizowanie zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków.
8)    przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich.
9)    nowe zadania o ogólnym charakterze.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny - własnoręcznie podpisany;
b)    życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) „
c)    kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe i 5 letni staż pracy;
d)    kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w języku polskim, w kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Konserwatora” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.

Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum