Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Oferty pracy (nabór przedłużony)

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór na stanowiska: specjalista ds. księgowości i sprzątaczka.

Nazwa instytucji: Muzeum Miasta Łodzi
Przewidywana nazwa stanowiska: specjalista ds. księgowości
Miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Finansowy
Miasto wykonywania pracy: 91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 15
Termin składania aplikacji: do 28.07.2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: sierpień/wrzesień (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Wymagania niezbędne:
1.    wykształcenie wyższe (kierunek rachunkowość będzie dodatkowym atutem) lub średnie ekonomiczne. W przypadku ukończenia kierunków nieekonomicznych  ukończone kursy prowadzenia księgowości;
2.    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku co najmniej 2 lata;
3.    znajomość prowadzenia ewidencji księgowej, zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku VAT oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych;
4.    praktyczna znajomość zagadnień dotyczących sporządzania deklaracji VAT i VAT-UE oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego;
5.    znajomość,  umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych takich jak:  ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych obowiązujących przepisów regulujących procedury  wykonywane na zajmowanym stanowisku;
6.    dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych;
7.    biegła znajomość pracy na komputerze z wykorzystaniem programu MS Office,
w szczególności Excell;
8.    gotowość do uczenia się i aktualizacji wiedzy;
9.    samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;
10.    skrupulatność i sumienność;
11.    etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
12.    umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

Kryteria dodatkowe – fakultatywne:

1.    doświadczenie w pracy w instytucjach sfery finansów publicznych ,
2.    znajomość rozporządzeń w sprawie rozliczania podróży służbowych, Klasyfikacji Środków Trwałych

Podstawowe obowiązki:
1.    dekretacja dokumentów zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości,
2.    terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej,
3.    sporządzanie deklaracji VAT, IFTR, CIT10Z,
4.    rozliczanie podróży służbowych,
5.    nadzór nad ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
6.    nadzór nad ewidencją materiałów i towarów,
7.    sporządzanie sprawozdań budżetowych,
8.    współudział w rozliczaniu dotacji celowych,
9.    współudział w planowaniu i kontroli wykorzystania budżetu
10.    nowe zadania o ogólnym charakterze.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny – własnoręcznie podpisany;
b)    życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
d)    kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
e)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w języku polskim, w kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. księgowości ” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.

Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna
z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego
z kandydatów.

Nazwa instytucji: Muzeum Miasta Łodzi
Nazwa stanowiska: sprzątaczka
Miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Administracyjno-Techniczny
Miejsce wykonywania pracy: 91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 15
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Rodzaj umowy: okres próbny
Termin składania ofert: do 28.07.2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Termin rozpoczęcia pracy:  sierpień/wrzesień 2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)


Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie minimum zawodowe,
•    systematyczność, dokładność,
•    organizacji pracy własnej,
•    życzliwości i kultury osobistej.

Podstawowe obowiązki:
•    sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek Muzeum Miasta Łodzi,
•    zgłaszanie zapotrzebowania na środki dezynfekujące, artykuły chemiczne oraz materiały
i sprzęt do utrzymania czystości w budynku,
•    Przekazywanie informacji o stwierdzonych awariach i uszkodzeniach na terenie obiektów muzealnych,
•    Właściwe zabezpieczanie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

Informacje dodatkowe:
Zapraszamy do udziału w rekrutacji także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku pracy.

Od kandydatów oczekujemy:
W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
a)    list motywacyjny;
b)    życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
c)    kserokopie dokumentów potwierdzające zdobyte wykształcenie
Dokumenty należy dostarczyć osobiście  do Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15; 91-065 Łódź lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013 lub 42/2549014.

Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
2 Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru
w każdym terminie.
3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum