Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Aktualne oferty pracy

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór na stanowiska: zastępca dyrektora, asystent konserwatorski oraz adiunkt muzealny.

Stanowisko: Zastępca Dyrektora
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Miasta Łodzi
Termin składania aplikacji: do 15.09.2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: październik 2017 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę

Zgodnie z § 10 ust. 5 statutu Muzeum Miasta Łodzi, zastępcę dyrektora powołuje Prezydent Miasta Łodzi na wniosek dyrektora Muzeum.
Adres do przesyłania aplikacji: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz, 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920
1 2260);
5. posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra;
6. minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7. doświadczenie w realizowaniu inwestycji budowlanych;
8. znajomość przepisów prawa regulujących organizowanie i prowadzenie instytucji kultury;
9. biegła znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych; ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiająca nadzór nad realizacją inwestycji w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;
10. znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niezbędnych procesów i procedur formalnych w stopniu umożliwiającym sprawne przygotowanie inwestycji do realizacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń;
11. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE;
12. zdolności menedżerskie w tym umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności organizatorskie;
13. odporność na stres, odpowiedzialność, szybkość w działaniu, dokładność, zaangażowanie;
14. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie;
15. obsługa komputera (MS Office, Internet).

Wymagania dodatkowe:
1. Wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków, zarządzanie, budownictwo lub architektura;
2. Co najmniej 3 letni staż pracy w instytucji kultury;
3. Doświadczenie w dziedzinie realizacji inwestycji w obiektach kultury.

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora będzie należało:
1) ścisła współpraca z Dyrektorem w kierowaniu całością pracy Muzeum w szczególności w zakresie organizacji, zarządzania oraz rozwoju działalności
Muzeum oraz form jej komunikowania odbiorcom i partnerom zewnętrznym; 2) nadzór i zarządzanie komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych zadań;
3) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przez podległe komórki organizacyjne;
4) nadzorowanie realizacji procedur zamówień publicznych związanych 2 inwestycjami i robotami budowlanymi realizowanymi przez Muzeum;
5) planowanie i nadzór nad realizacją spraw wchodzących w zakres administracji Muzeum oraz zawieranie umów i porozumień w tym zakresie z wyjątkiem zastrzeżonych do podpisu Dyrektora;
6) nadzór nad procedurą pozyskiwania środków finansowych na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych;
7) nadzór nad procedurą pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych na działalność statutową Muzeum z programów dotacyjnych;
8) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji od etapu projektowania po przekazanie do użytkowania. Zapewnienie wykonywania prac projektowych i wykonawczych w założonym zakresie terminowym, jakościowym i kosztowym, w tym w szczególności:
a) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie:
- przygotowania inwestycji,
- uzgadniania i opiniowania projektów,
b) nadzór nad terminowym i prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego, w tym bieżąca analiza dokumentacji oraz kontrola w terenie prowadzonych robót.
9) nadzór nad opracowaniem i realizacją strategii komunikacji i marketingu Muzeum inspirowanie efektywnych rozwiązań w systemie kierowania Muzeum;
10) nadzór nad techniczną realizacją - opracowaniem logistyki realizacji wystaw stałych, czasowych i objazdowych;
11) nadzór nad realizacją planów wydawniczych Muzeum;
12) nadzór nad ochroną i racjonalnym wykorzystywaniem majątku gospodarczego Muzeum;
13) nadzór nad stanem technicznym infrastruktury Muzeum;
14) nadzór nad realizacją przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Muzeum;
15) inspirowanie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk usprawniających pracę podległych jednostek i komórek organizacyjnych.

Sposób aplikacji:
Oferta kandydata powinna zawierać następujące dokumenty:
a) list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
b) życiorys - cv - powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r,, nr 101, poz. 926 ze zm.);
c) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawienia w stosunku pracy;
d) kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
e) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
f) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był ukarany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016
r. poz. 1020, 1250, 1920 12260);
i) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w języku polskim, w kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Zastępcy Dyrektora Muzeum Miasta Łodzi"
osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.

Procedura naboru:

1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
O zakwalifikowaniu na rozmowę i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie do dnia 20.09.2017 r.

2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2 Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie,
3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego

Nazwa instytucji: Muzeum Miasta Łodzi
Dział: Dział Zbiorów, Dokumentacji i Ochrony Muzealiów
Przewidywana nazwa stanowiska: asystent konserwatorski
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Miasta Łodzi
Termin składania aplikacji: do 08.09.2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: październik 2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Forma zatrudnienia: pełny etat/umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Wymagania niezbędne:
1.    wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki,
2.    znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie),
3.    znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel,
4.    dyspozycyjność, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
5.    umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
6.    łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole,
7.    bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność,
8.    etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
9.    umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku,
10.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,
w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane :
1.    dodatkowa specjalizacja z konserwacji i restauracji dzieł sztuki,
2.    wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, rzeźby i papieru,
3.    doświadczenie w pracy w muzealnictwie.

Obowiązki:
Do obowiązków asystenta konserwatorskiego będzie należało w szczególności:
1.    nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;
2.    nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycji i w magazynach;
3.    nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;
4.    konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:
a)    przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw i wypożyczeń;
b)    opracowanie programów konserwatorskich;
c)    opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum;
d)    opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych;
e)    opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych;
f)    określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach ich przechowywania i udostępniania;
g)    nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej;
h)    współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju i za granicą;
5.    przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
6.    nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury;
7.    organizowanie zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków;
8.    przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich;
9.    inne zadania zlecone przez przełożonego.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny - własnoręcznie podpisany;
b)    życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) „
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
d)    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w języku polskim, w kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: asystenta konserwatorskiego” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.

Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Nazwa instytucji: Muzeum Miasta Łodzi
Dział: Dział Zbiorów, Dokumentacji i Ochrony Muzealiów
Przewidywana nazwa stanowiska: adiunkt muzealny
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Miasta Łodzi
Termin składania aplikacji: do 08.09.2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: październik 2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Forma zatrudnienia: pełny etat/umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Wymagania niezbędne:
1.    wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku Historia,
2.    znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie),
3.    znajomość pakietu MS Office,
4.    dyspozycyjność, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
5.    umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
6.    łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole,
7.    bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność,
8.    etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
9.    umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:
1.    dodatkowy dyplom na kierunku związanym z zadaniami wykonywanymi przez Dział  Zbiorów, Dokumentacji i Ochrony Muzealiów,
2.    doświadczenie w pracy w muzealnictwie,
3.    znajomość programów do podstawowej obróbki zdjęć: Photoshop, Corel, GIMP.

Obowiązki:
Do obowiązków adiunkta muzealnego będzie należało w szczególności:
1.    praca w cyfrowym systemie do ewidencji muzealiów,  w tym m.in.: zakładanie kart dla nowo nabytych obiektów, wprowadzanie danych o akcesji, uzupełnianie kart o fotografie;
i informacje związane z ruchem muzealiów;  
2.    prowadzenie magazynów muzealiów, w tym prowadzenie kartoteki magazynowej oraz dbałość o właściwe odkładanie obiektów w magazynach (zgodnie z ustalonym porządkiem);
3.    prowadzenie dokumentacji związanej z zewnętrznym i wewnętrznym ruchem muzealiów (umowy użyczenia, depozytowe, protokoły zdawczo-odbiorcze, protokoły przyjęcia itp.);
4.    współpraca przy przygotowywaniu umów na zakup oraz darowizny muzealiów;
5.    prowadzenie rejestrów dokumentacji w Dziale Zbiorów, Dokumentacji i Ochrony Muzealiów – umów, protokołów itp.;
6.    prowadzenie kwerend;  
7.    udzielanie informacji o zbiorach Muzeum Miasta Łodzi;
8.    udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełniej inwentaryzacji  zbiorów  muzealnych;
9.    udział w sporządzaniu  sprawozdawczości  dotyczącej  zbiorów  muzealnych;
10.    udział w pracach Komisji Zakupów oraz Szacunkowej Muzealiów oraz sporządzanie protokołów z jej obrad;
11.    współpraca przy pakowaniu muzealiów i ich bezpiecznym transporcie w przestrzeni Muzeum oraz poza siedzibę,
12.    współpraca z innymi działami Muzeum przy organizacji wystaw stałych i czasowych oraz w zakresie realizacji innych zadań i projektów muzealnych;
13.    współpraca z muzealną pracownią konserwatorska oraz pracownią fotograficzną;  
14.    przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
15.    inne zadania zlecone przez przełożonego.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:
a)    list motywacyjny - własnoręcznie podpisany;
b)    życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) „
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
d)    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w języku polskim, w kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: adiunkta muzealnego” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.

Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.


E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum