Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Ogłoszenie o pracę: pomoc muzealna

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: pomoc muzealna

Miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Organizacji Imprez
Miasto wykonywania pracy: 91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 15
Wolne miejsca pracy: 1
Data publikacji ogłoszenia: 12.10.2017 roku
Termin składania ofert: do 25.10.2017 roku
Termin zatrudnienia: od 01.11.2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Warunki pracy na stanowisku:
• Rodzaj umowy - umowa o pracę
• Godziny pracy - zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
• Miejsce wykonywania pracy - ul. Ogrodowa 15; Łódź
• Miejsce w strukturze organizacyjnej - Dział Organizacji Imprez Muzeum Miasta Łodzi

Opis stanowiska pracy:
Do zadań wykonywanych na stanowisku Pomocy muzealnej należy m.in.:
• Pilnowanie ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum na wyznaczonym obszarze.
• Pomoc przy organizacji oraz obsługa obiektu w czasie wydarzeń organizowanych w Muzeum,
• Dbałość o ład, porządek i czystość na ekspozycji, dokładne sprzątanie przydzielonego terenu.
• Udzielanie informacji dotyczących specyfiki Muzeum i Jego siedziby oraz historii rodu pierwszych właścicieli pałacu, charakteru i topografii wystaw.
• Sprawdzanie biletów wstępu.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie
• znajomość Języka obcego w stopniu komunikatywnym
• życzliwość i wysoka kultura osobista
• dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe:
• zainteresowanie historią i kulturą Miasta Łodzi

Informacje dodatkowe:
Zapraszamy do udziału w rekrutacji także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku pracy.

Umiejętności zawodowe:
• umiejętność pracy w zespole
• umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach
międzyludzkich
• umiejętności przewodnickie i komunikacji interpersonalnej
• umiejętność ciekawego opowiadania i zainteresowania odbiorcy przekazywanymi informacjami

Od kandydatów oczekujemy:
W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
• list motywacyjny;
• życiorys - cv - powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
• „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
• kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie byt skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty należy dostarczyć w kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko pomocy muzealnej" osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . '; document.write( '' ); document.write( addy_text60746 ); document.write( '<\/a>' ); //--> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 42/2549013.

Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci,
2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.
3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów,
4. Dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszeniem nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone po ich otrzymaniu,
5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostają zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje pracownik ds. osobowych poprzez zniszczenie w niszczarce i/lub usunięciu ze skrzynki mailowej - z czynności tych sporządza protokół, z zastrzeżeniem pkt. 6,
6. Dokumenty aplikacyjne mogą być odebrane przez zainteresowane osoby osobiście w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru,
7. Dokumenty aplikacyjne przechowuje się u pracownika ds. osobowych,
8. Dokumenty aplikacyjne kandydata zatwierdzonego do zatrudnienia dołącza się do akt osobowych.
9. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na wolne stanowisko pracy, Dyrektor może podjąć decyzję o ponownym zamieszczeniu ogłoszenia o naborze.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum