Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Nabór na stanowisko: pracownik ds. administracyjnych

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór na stanowisko: pracownik ds. administracyjnych

Data publikacji ogłoszenia: 20.12.2017 roku
Termin składania ofert: do 12.01.2018 roku

Warunki pracy na stanowiska:
Rodzaj umowy – umowa o pracę
Wymiar – pełny wymiar czasu pracy
Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
Miejsce wykonywania pracy – ul. Ogrodowa 15; Łódź
Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Organizacji Imprez  Muzeum Miasta Łodzi

Opis stanowiska pracy:

Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku pracy odpowiedzialna będzie przede wszystkim za wynajem wnętrz i ogrodu w Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Izraela Poznańskiego.
Do zadań wykonywanych na tym stanowisku będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie spotkań z klientami, prezentacja obiektu, przygotowywanie ofert wynajmu wnętrz i ogrodu, finalizowanie współpracy,
2. Przygotowanie dokumentacji wynajmu wnętrz i ogrodu w Muzeum zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynajmu wnętrz w Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Izraela Poznańskiego oraz przypałacowego ogrodu,
3. Współpraca z wszystkimi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Muzeum przy planowaniu i organizacji wydarzeń związanych z działalnością instytucji,
4. Zapewnienie właściwego i terminowego obiegu informacji oraz dokumentów;
5. Terminowe przygotowanie i koordynacja kalendarium obejmującego wynajem wnętrz i ogrodu oraz wydarzenia muzealne;
6. Planowanie obsługi niezbędnej do zabezpieczenia wydarzenia podczas wynajmu wnętrz i ogrodu w Muzeum Miasta Łodzi, przy współpracy z Kierownikiem Działu Administracyjno-Technicznego;
7. Organizowanie pracy opiekunów ekspozycji w zakresie opracowywania: bieżącego harmonogramu pracy, planu urlopów, oraz przygotowywania wniosków urlopowych do zatwierdzenia przez Kierownika Działu oraz rozliczanie czasu pracy opiekunów ekspozycji;
8. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa ekspozycji muzealnych w godzinach ich udostępniania;
9. Sporządzanie umów cywilno-prawnych, porozumień o współpracy itp. dokumentów, na podstawie otrzymanych wniosków;
10. Prowadzenie ewidencji gruntów, środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych;
11. Przygotowanie stosownych sprawozdań wynikających z prowadzonej działalności i przepisów prawa.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie i doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjno-biurowym;
- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym;
- dobra znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
- dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w działaniu;
- skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu pracy;
- wysoka kultura osobista;
- zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
- poczucie odpowiedzialności i chęć do pracy;
- umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich

Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci kierunków: administracji, prawa, zarządzania lub ekonomii)
- doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
- doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych.

Rekrutacja
Proces rekrutacji będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który będzie polegał na rozmowie kwalifikacyjnej.

Od kandydatów oczekujemy:

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
- list motywacyjny;
- życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Ogłoszenie jest aktualne: od dnia 20.12.2017 r. do 12.01.2018 r.

Dokumenty należy dostarczyć w kopercie z napisem: „Pracownik ds. administracyjnych” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego Muzeum Miasta Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach Muzeum przez okres 30 dni od zakończenia procedury naboru, po tym czasie zostaną zniszczone.E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum