Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Nabór na stanowisko: asystent konserwatorski

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór na stanowisko: asystent konserwatorski

Nazwa instytucji: Muzeum Miasta Łodzi
Dział: Dział Zbiorów, Dokumentacji i Ochrony Muzealiów
Przewidywana nazwa stanowiska: asystent konserwatorski
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Miasta Łodzi
Termin składania aplikacji: do 28.02.2018r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: marzec 2018r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Forma zatrudnienia: pełny etat/umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Wymagania niezbędne:

1.wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki;
2.znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie);
3.znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel;
4.dyspozycyjność, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole;
5.umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
6.łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole;
7.bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
8.etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
9.umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;
10.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,
w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:
1.dodatkowa specjalizacja  z konserwacji i restauracji dzieł sztuki;
2.wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, rzeźby
i papieru;
3.doświadczenie w pracy w muzealnictwie.

Obowiązki:
Do obowiązków asystenta konserwatorskiego będzie należało w szczególności:
1.nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;
2.nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycji i w magazynach;
3.nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;
4.konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:
a)przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw
i wypożyczeń;
b)opracowanie programów konserwatorskich;
c)opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum;
d)opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych;
e)opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych;
f)określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach ich przechowywania i udostępniania;
g)nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej;
h)współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju
i za granicą;
5.przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego,
przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury
na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
6.nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury;
7.organizowanie zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków;
8.przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich;
9.inne zadania zlecone przez przełożonego.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny - własnoręcznie podpisany;
b) życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zmianami)
c) kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w języku polskim, w kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: asystenta konserwatorskiego” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13.

Procedura naboru:
1.Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
2.Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.


E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum