Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Ogłoszenie o pracę: konserwator dzieł sztuki

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: konserwator dzieł sztuki.

 

Nazwa stanowiska pracy: zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodnie z art. 32c pkt. 1-5 ustawy o muzeach

Wolne miejsca pracy- 1

Wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy

Miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Zbiorów

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny

Termin składania ofert: 28.02.2019 r.

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki;

 2. znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel;

 3. zaangażowanie w wykonywaną pracę, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność;

 4. umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;

 5. łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole;

 6. bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;

 7. etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

 8. umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;

 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,
  w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi
  w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

 

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:

 1. dodatkowa specjalizacja z konserwacji i restauracji dzieł sztuki;

 2. wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, rzeźby
  i papieru;

 3. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie);

 4. doświadczenie w pracy w muzealnictwie;

 5. znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720);

 2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form

i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2073);

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r.

w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240);

 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  (Dz. U. z 2018 poz. 2187 oraz Dz. U. z 2018 poz. 10)
  .

 

Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:

 1. nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;

 2. nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach oraz obiektów przekazanych w depozyt do Muzeum;

 3. nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;

 4. nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury Muzeum;

 5. konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:

 1. przygotowywanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw i wypożyczeń;

 2. opracowywanie programów konserwatorskich;

 3. sporządzanie planów i harmonogramów prac konserwatorskich dla wytypowanych obiektów na dany rok kalendarzowy;

 4. prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem;

 5. opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum;

 6. opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych;

 7. opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych;

 8. określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach
  ich przechowywania i udostępniania;

 9. nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej;

 10. sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty
  ewidencyjne zakresu i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych obiektach oraz wprowadzanie informacji o przeprowadzonych pracach do programu do cyfrowej ewidencji muzealiów „Musnet”;

 1. współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju
  i za granicą;

 2. dbałość o znajdującą się w Muzeum pracownię konserwatorską, w tym m.in.:

 • organizowanie zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków i materiałów;

 • współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków;

 • realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt konserwatorski oraz materiały do realizacji konserwacji;

 1. znakowanie muzealiów zgodnie z obowiązującą w Muzeum Instrukcją jawnego znakowania obiektów wpisanych do inwentarza muzealiów Muzeum Miasta Łodzi;

 2. przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich
  i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacja projektów, które uzyskały dofinansowanie;

 3. udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz zbiorów bibliotecznych Muzeum;

 4. współpraca przy digitalizacji muzealnych zbiorów;

 5. współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami
  i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;

 6. pełnienie dyżurów merytorycznych podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum Miasta Łodzi, zarówno podczas własnych wydarzeń muzealnych, jak i w czasie imprez zleconych;

 7. przygotowywanie i wykonywanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;

 8. realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrektora Muzeum lub osobę przez niego upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu Muzeum i aktów normatywnych Muzeum.

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;

 • życiorys –opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko konserwatora dzieł sztuki przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000).

 

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013

 

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

 

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji.

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.


Uwaga!

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego
  z kandydatów.

 

Szanowni Państwo,

działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE]
nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000, chcielibyśmy uprzejmie Państwa poinformować
o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MMŁ danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi
  (91-065) przy ul. Ogrodowej 15.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.

 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.

 4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w Muzeum Miasta Łodzi - do zakończenia procesu rekrutacji.

 5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.

 6. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. usunięcia danych,

 4. ograniczenia przetwarzania danych,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 6. przenoszenia danych,

 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Miasta Łodzi,
  z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw
  w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it i w siedzibie Muzeum.

 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum