Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Ogłoszenie o pracę: specjalista ds. promocji i marketingu

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: specjalista ds. promocji i marketingu.

 

Warunki pracy:

 • Rodzaj umowy – umowa o pracę na zastępstwo

 • Wymiar – 1/1 etatu lub ½ etatu

 • Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

 • Miejsce wykonywania pracy – ul. Ogrodowa 15; Łódź

 • Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Promocji i Marketingu

 • Termin składania ofert – do 31.01.2019 r.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie;

 • trzyletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Wordpress, Photoshop, portale społecznościowe) i urządzeń biurowych,

 • umiejętność nawiązywania kontaktów sponsorskich i partnerskich,

 • umiejętność myślenia analitycznego,

 • rzetelność i punktualność,

 • przedsiębiorczość i duża samodzielność w działaniu,

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

 • kreatywność,

 • wysoka kultura osobista.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu marketingu, promocji, PR,

 • rozeznanie w środowisku kultury oraz znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury.

 

Opis stanowiska pracy:

Do zadań wykonywanych stanowisku specjalisty ds. promocji i marketingu będzie należało m.in.:

 1. planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych i promocyjnych;

 2. promowanie działalności, marki i wizerunku Muzeum poprzez wszystkie media, przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych;

 3. opracowywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych o Muzeum i jego działalności dla mediów i innych partnerów zewnętrznych;

 4. administrowanie stronami internetowymi, portalami społecznościowymi Muzeum oraz opracowywanie materiałów przeznaczonych do publikacji w ramach wymienionych mediów;

 5. prowadzenie badań i analiz w zakresie struktury i oczekiwań potencjalnych odbiorców działalności Muzeum;

 6. prowadzenie badań i analiz wyników w zakresie frekwencji, godzin otwarcia, sposobu zwiedzania, usług towarzyszących, itp.;

 7. tworzenie analiz, zestawień oraz raportów z działań marketingowych;

 8. aranżacja i realizacja systemów informacji wizualnej;

 9. współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami;

 10. pozyskiwanie środków sponsorskich na działania ogólnomuzealne i promocyjne;

 11. przygotowywanie materiałów reklamowych oraz ich dystrybucja;

 12. pozyskiwanie partnerów, sporządzanie umów barterowych i sponsorskich;

 13. nadzór nad wywiązywaniem się ze zobowiązań wynikających z podpisanych umów;

 14. przygotowywanie stosownych sprawozdań wynikających z prowadzonej działalności
  i przepisów prawa.

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;

 • życiorys – opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. promocji przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000).

 

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

 

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 31.01.2019 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013

 

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

 

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji.

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.


Uwaga!

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

 3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

 

Szanowni Państwo,

działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE]
nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000, chcielibyśmy uprzejmie Państwa poinformować
o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MMŁ danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi
  (91-065) przy ul. Ogrodowej 15.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.

 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.

 4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w Muzeum Miasta Łodzi - do zakończenia procesu rekrutacji.

 5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.

 6. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. usunięcia danych,

 4. ograniczenia przetwarzania danych,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 6. przenoszenia danych,

 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Miasta Łodzi,
  z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw
  w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it i w siedzibie Muzeum.

 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum