Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Ogłoszenie o pracę - Specjalista ds. marketingu

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko Specjalista ds. marketingu.

Warunki pracy na stanowisku:
·    Miejsce wykonywania pracy – ul. Ogrodowa 15; Łódź
·    Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Kultury Muzeum Miasta Łodzi

Opis stanowiska pracy
·    Planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych,
·    Planowanie i wdrażanie działań promocyjnych,
·    Badanie i analizowanie potrzeb widowni oraz prowadzonych działań,
·    Tworzenie analiz, zestawień oraz raportów z działań marketingowych,
·    Współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami,
·    Prowadzenie projektów e-marketingowych i social media,
·    Pozyskiwanie środków sponsorskich na działania ogólnomuzealne i promocyjne,
·    Przygotowywanie materiałów reklamowych – współpraca z grafikami, drukarniami oraz ich dystrybucja,
·    Pozyskiwanie partnerów, sporządzanie umów barterowych i sponsorskich,
·    Nadzór nad wywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z podpisanych umów
·    Współpraca z innymi Działami.

Od kandydatów oczekujemy:
·    Biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
·    Wykształcenia kierunkowego z zakresu marketingu i promocji lub doświadczenia zawodowego na stanowisku specjalisty ds.marketingu/promocji,
·    Swobodnego korzystania ze współczesnych technik IT (internet, poczta elektroniczna, MS Office, bazy danych),
·    Rozeznania w środowisku kultury oraz znajomości specyfiki instytucji kultury,
·    Umiejętności nawiązywania kontaktów sponsorskich i partnerskich,
·    Umiejętności myślenia analitycznego,
·    Rzetelności i punktualności,
·    Przedsiębiorczości i dużej samodzielności w działaniu,
·    Komunikatywności, umiejętności pracy w zespole i kreatywności.

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
a)    list motywacyjny;
b)    życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
c)    kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
d)    kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
e)    kserokopie lub skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Ogłoszenie jest aktualne: od dnia 29.01.2013 do 15.02.2013 roku.

Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. marketingu” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013 lub 42/2549094.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego Muzeum Miasta Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach Muzeum przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów. Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty zgromadzone w procesie naboru przechowywane są w Kadrach Muzeum. Na wniosek odrzuconego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone osobie zainteresowanej.

Wymiar czasu pracy: 1 etat
Data publikacji ogłoszenia: 29 stycznia 2013 roku
Termin składania ofert: do 15.02.2013 roku

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum