Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Ogłoszenie o pracę - Kierownik Działu Sztuki

Łódź, dn. 12.07.2013 r.
Muzeum Miasta Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko
Kierownik Działu Sztuki


Wymiar czasu pracy: 1 etat
Data publikacji ogłoszenia: 12.07.2013 roku
Termin składania ofert: do 6.09.2013 roku

Warunki pracy na stanowisku:

 • Miejsce wykonywania pracy – ul. Ogrodowa 15; Łódź
 • Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Sztuki Muzeum Miasta Łodzi, jednostka podległa Zastępcy Dyrektora ds. programowo-merytorycznych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za politykę, strategię programową i finansową Działu, która będzie wynikać ze strategii Muzeum. W szczególności odpowiada za:

 • funkcjonowanie Działu Sztuki Muzeum Miasta Łodzi i kierowanie jego pracami w sposób zapewniający terminową i prawidłową realizację zadań,
 • właściwą organizację pracy podległego personelu, zapewniającą realizację zadań Działu Sztuki Muzeum Miasta Łodzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i uregulowaniami wewnętrznymi, w tym:
 • kontynuację polityki gromadzenia zbiorów z zakresu sztuki oraz ich ewidencję, opracowanie i katalogowanie z wykorzystaniem komputerowego systemu MUSNET,
 • Inicjowanie i opracowanie scenariuszy oraz organizację wystaw stałych, czasowych, krajowych i zagranicznych,
 • Inicjowanie i podejmowanie działalności wydawniczej,
 • Inicjowanie i podejmowanie prac badawczo-naukowych nad zbiorami i tematami wynikającymi z zakresu programowego działu,


Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku historia sztuki lub muzealnictwo, zabytkoznawstwo,
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną (preferowany język angielski);
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (internet, MS Office),
 • Udokumentowane doświadczenie w działalności wystawienniczej i kuratorskiej,
 • minimum 2-letni staż na stanowiskach kierowniczych związanych z kulturą lub muzealnictwem


Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Miasta Łodzi oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym (szczególnie
 • w kontekście sztuki i kultury Łodzi),
 • Wiedza z zakresu ustaw: o muzeach,  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o finansach publicznych,
 • Umiejętności nawiązywania kontaktów sponsorskich i partnerskich,
 • Umiejętności myślenia analitycznego,
 • Rzetelności i punktualności,
 • Przedsiębiorczości i dużej samodzielności w działaniu,
 • Komunikatywności, umiejętności pracy w zespole i kreatywności.


W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
list motywacyjny;

 1. życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
 2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie oraz  znajomość języka obcego;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 6. do CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć swoją wizję programu merytorycznego i strategię rozwoju działań Działu Sztuki MMŁ. Wizja ta stanowić będzie najważniejsze kryterium wyboru.


Ogłoszenie jest aktualne: od dnia 12.07.2013 do 6.09.2013 roku.

Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Sztuki” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.
Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego Muzeum Miasta Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach Muzeum przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów. Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty zgromadzone w procesie naboru przechowywane są w Kadrach Muzeum. Na wniosek odrzuconego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone osobie zainteresowanej.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum