Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Asystent w Dziale Upowszechniania i Edukacji

Łódź, dn. 29.04.2014 r.
Muzeum Miasta Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko
Asystent w Dziale Upowszechniania i Edukacji


Wymiar czasu pracy: pełen etat
Data publikacji ogłoszenia: 29 kwietnia 2014 roku
Termin składania ofert: do 12 maja 2014 roku

Warunki pracy na stanowisku:

  • Miejsce wykonywania pracy – ul. Ogrodowa 15; Łódź
  • Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Upowszechniania i Edukacj
  • Rodzaj umowy - umowa o pracę

Opis stanowiska pracy:
1. Prace z zakresu administracji i organizacji funkcjonowania Działu, m.in.:

  • prowadzenie Informatorium
  • prowadzenie kalendarium
  • prowadzenie harmonogramu oprowadzania gości Muzeum.

2. Przygotowywanie raportów, sprawozdań cyklicznych.
3. Udzielanie informacji gościom Muzeum (telefonicznie, mailowo, osobiście).
4. Opieka nad dystrybucją wydawnictw muzealnych i zewnętrznych, współpraca z kasą muzealną.
5. Opieka nad zaopatrzeniem pracowni edukacyjnej.
6. Wsparcie pozostałych pracowników w zadaniach Działu.


Od kandydatów oczekujemy:
1. Wykształcenia wyższego lub statusu studenta.
2. Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (mile wdziania znajomość innych języków obcych).
3. Praktycznych umiejętności obsługi programów biurowych (MS Office) oraz nowoczesnych narzędzi współpracy grupowej i komunikacji.
4. Samodzielności, komunikatywności, umiejętności organizowania pracy pod presją czasu.
5. Umiejętności pracy w zespole i łatwości nawiązywania kontaktów.
6. Mile widziane uprawnienia przewodnika oraz doświadczenie na podobnym stanowisku lub w instytucjach kultury.


W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
a) list motywacyjny;
b) życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
c) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
d) kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Ogłoszenie jest aktualne: od dnia 29 kwietnia 2014 roku.

Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko Asystenta w Dziale Upowszechniania i Edukacji” osobiście do siedziby głównej Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego Muzeum Miasta Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach Muzeum przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów. Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty zgromadzone w procesie naboru przechowywane są w Kadrach Muzeum. Na wniosek odrzuconego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone osobie zainteresowanej.E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum