Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

 

BIP

Muzeum

Rada Muzeum

Regulamin Rady Muzeum
przy Muzeum Miasta Łodzi


§ 1

Rada Muzeum przy Muzeum Miasta Łodzi zwana dalej Radą działa na podstawie:

 1. Zarządzenia Nr 2023/VI/12  Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 03.04.2012 r.
 2. Przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach ( Dz. U. z 1997 r Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami)
 3. Regulaminu Rady Muzeum.

§ 2

Rada Muzeum:

 1. sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, określonych w Statucie Muzeum;
 2. ocenia działalność muzeum na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności;
 3. opiniuje przedłożony przez Dyrektora roczny plan działalności;
 4. opiniuje wnioski Dyrektora  w sprawach dotyczacych muzealiów – przy zakupie szczególnych obiektów, zamiany międzymuzealnej lub sprzedaży muzealiów, które w przeszłości zanlazły się przypadkowo w zbiorach muzeum i nie mieszczą się w profilu i charakterze kolekcji;
 5. opiniuje wnioski Dyrektora w sprawach dotyczących merytorycznej i statusowej działalności muzeum;
 6. w przypadku ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum, zgłasza dwóch dodatkowych członków do składu komisji konkursowej;
 7. Zgłasza kandydatów na członków Rady.

§ 3

 1. Rada składa się z 8 członków.
 2. Kadencja Rady trwa 4 lata od daty jej  powołania.
 3. Członkostwo Rady ustaje w razie:
  - upływu kadencji,
  - odwołania z powodu niewykonywania obowiazków członka Rady określonych ustawą lub regulaminem,
  - zrzeczenia się członkostwa,
 4. Podczas kadencji Rady zmian w jej składzie może dokonac organ powołujacy Radę.

§ 4

 1. Rada wybiera spośród  swoich członków:
  - Przewodniczącego,
  - Zastępcę Przewodniczącego.
 2. Przewodniczący Rady:
  - zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy,
  - ustala projekt porządku posiedzenia Rady,
  - ustala projekt planu pracy Rady,
  - reprezentuje Radę na zewnątrz.
 3. W razie nieobecnosci Przewodniczącego jego prawa i obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku nieobecnosci na posiedzeniu Przewodniczącegoi jego Zastępcy, członkowie Rady wybierają ze swego grona osobę, która będzie przewodniczyć posiedzeniu.

§ 5

 1. Rada wybiera sekretarza Rady spośród pracowników muzeum, wskazanych przez dyrektora muzeum.
 2. Sekretarz  Rady:
  - czuwa nad realizacją uchwał,
  - prowadzi dokumentację Rady,
  - protokołuje posiedzenia Rady.
 3. Muzeum zapewnia obsługę działalności sekretariatu Rady.

§ 6

 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 2. W wyjątkowych sytuacjach posiedzenie Rady może być zwołane na wniosek:
  - Prezydenta Miasta,
  - Dyrektora Muzeum,
  - co najmniej 1/2 członków Rady,
 3. W posiedzeniu Rady z głosem doradczym bierze udział Dyrektor Muzeum, a w razie konieczności zaproszeni specjaliści.

§ 7

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu z wyjątkiem uchwał o wyborze Przewodniczącego i Zastępcy, które zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej  połowy członków Rady.
 3. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 4. Uchwały podpisuje Przewodniczący posiedzenia i sekretarz.
 5. Posiedzenie Rady jest protokołowane.
 6. Uchwały stanowią załącznik do protokołu posiedzenia.
 7. Odpisy protokołu wraz z załącznikami otrzymują Dyrektor muzeum oraz Wydział Kultury UMŁ.

§ 8

Koszty działalności Rady pokrywane są ze środków muzeum, które ujmuje w planie finansowym.

§ 9

 1. Rada ustala i przyjmuje Regulamin uchwałą podjętą w trybie obowiązującym dla wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga zachowania trybu obowiązującego przy jego uchwalaniu.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Zarządzenie w sprawie powołania Rady Muzeum (format PDF)

EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum